BOOKING
NUMBER OF GUESTS

Hotel regulations EUROHOTEL

Regulamin euroHOTEL Sosnowiec

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu euroHOTEL Sosnowiec, zarówno Gości hotelowych jak i odwiedzających.
 2. Pokój w hotelu wynajmuje się na doby. Jeżeli Gość nie określił długości pobytu

w czasie rezerwacji lub zameldowania, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić

w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia Gości odnośnie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.

 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcji.
 • Płatność za usługi świadczone przez euroHOTEL Sosnowiec następuje z góry, przed ich wykonaniem.
 • Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju (zgodnie z zasadami w obiekcie) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku obecności Gościa tylko, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte.
 • Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie bagażu Gości hotelowych.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości na teren euroHOTEL Sosnowiec.
 • Parking w euroHOTEL Sosnowiec jest ogrodzony i monitorowany przez całą dobę ale nie strzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa przedmioty przez okres 14 dni. Po tym terminie przedmioty rzeczy są wyrzucane.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyt regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, pracowników hotelu albo innych osób

przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie hotelu.

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy drzwi zostały poprawnie zamknięte.
 3. W przypadku utraty klucza do pokoju należy zgłosić niezwłocznie ten fakt Recepcji.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 6. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00-22.00.
 7. Osoby niepełnoletnie nie mogą zameldować się w hotelu bez opiekuna prawnego.
 8. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 9. Za dodatkową opłatą (50 PLN) euroHOTEL Sosnowiec akceptuje zwierzęta

w wybranych pokojach, jednakże wtaściciel zwierzęcia zobowiązany jest do opieki nad nim i usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

W miejscach ogólnodostępnych wtaściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy lub w kagańcu. Zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji.

 • Na terenie euroHOTEL Sosnowiec obowiązuje całkowity zakaz palenia. Stwierdzenie palenia w pokoju skutkuje karą w wysokości 500 PLN. Palenie w obiekcie skutkuje uruchomieniem się alarmu przeciwpożarowego. W przypadku przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkową karą w wysokości 1000 PLN.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest wnoszenie

i używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

 • Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni, amunicji oraz ładunków niebezpiecznych.
 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu!

EUROHOTEL Sosnowiec
en_GBEnglish (UK)